Saat Tamircisi Ulusal Meslek Standardı

EK-19  SAAT TAMİRCİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

 

 

Meslek:

 

 

SAAT TAMİRCİSİ

 

Seviye:

 

                                   

[I]

 

Referans Kodu:

 

13UMS0386-4
 

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
 

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

 

MYK Metal Sektör Komitesi
 

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

 

11.12.2013 Tarih ve 2013/102 Sayılı Karar
 

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

 

26/12/2013 – 28863 (Mükerrer)
 

Revizyon No:

 

 

00

 

 

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BALANS: Saatin çalışmasını ve doğru gitmesini sağlayan ana parçayı,

ÇİFT (CIMBIZ, MAŞA): Parça tutmaya yarayan çalışma aletini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRE:  Saatin referans numarasını,

KASA: Mekanizmanın takıldığı ana gövdeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KUVARS SAAT: Piezo elektrik özelliğe sahip dijital, pilli vb. saatleri,

MAŞA: Saatin çalışmasını sağlayan parçayı,

MEKANİZMA:  Saatin iç parçasını,

MONTAJ SEHPASI:  Mekanizmayı tamir etmekte kullanılan el aletini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

ROMANTUVAR: Saatin ayar kolunu,

SAAT TEMİZLEME MAKİNESİ:  Saatin parçalarını temizlemek için kullanılan makineyi,

SUSTA: Kordonu saate sabitleyen yaylı pimi,

ŞASE:  Saatin iç mekanizmasını oluşturan ana gövdeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEMİZLEME SEPETİ (KAFES): Sökülen mekanizmanın parçalarının temizlendiği aleti,

TEPE: Saatin ayarlanmasını sağlayan parçayı,

TİJ:  Tepeye bağlı olan mili,

TULUMBA (ZEMBEREK KUTUSU): Zembereğin takıldığı kutuyu,

ZEMBEREK:  Saate güç veren yayı

ifade eder.

 1. GİRİŞ

Saat Tamircisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve  27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanmıştır.

Saat Tamircisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 1. MESLEK TANITIMI

2.1.       Meslek Tanımı

Saat Tamircisi (Seviye 4);  iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak; kol, cep, pano, meydan, duvar, masa saati gibi her türlü mekanik ve kuvars (pilli, dijital vb.) saatlerin bakım ve tamirini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.       Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7311 (Hassas Alet Yapımcıları ve Tamircileri)

2.3.       Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirilmesi yapılması esastır.

 

2.4.       Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5.       Çalışma Ortamı ve Koşulları

Saat Tamircisi (seviye 4); açık ve kapalı ortamlarda, uzun süre oturarak, ışık altında çalışır. Çalışma ortamı, kaliteli bir ışık sistemine sahip, toz içermeyen, temiz ve havalandırılmış ergonomik şartlara uygun olmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

2.6.       Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilikler bulunmamaktadır.

 

 1. MESLEK PROFİLİ

3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak A.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.
A.1.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.
A.1.3 İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
A.1.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.
A.1.5 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.2.1 Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.
A.2.2 Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
A.3 Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.3.1 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.
A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil­dir­ir.
A.3.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
A.4 Acil çıkış prosedürlerini uygulamak A.4.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
A.4.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.1 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.
B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.
B.1.3 İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuç­ların önlenmesi çalışmalarında görev alır.
B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf­lama­yı yapar.
B.2.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.
B.2.3 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.
B.2.4 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
B.3 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.
B.3.2 İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışma­la­rı­nda görev alır.

 

Görevler İşlemler Başarım ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak C.1 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak C.1.1 Araç -gereç ve malzemelerin standartlara uygunluğunu denetler, kullanımlarını öğrenir ve öğretir.
C.1.2 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygulatır ve denetler.
C.1.3 Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler.
C.1.4 Çalışma ile ilgili kalite raporlarını doldurur.
C.1.5 Etkinlikler sırasında kendisinin ve astlarının saptadığı hata ve arızaları yetkili kişilere işletme izleklerine uygun olarak bildirir ve ilgili birimlerle işbirliği içinde ortadan kaldırılmasını koordine eder.
C.2 Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak C.2.1 Astlarından ve üstlerinden gelen şikayet ve önerileri dinler, değerlendirir ve çözümler.
C.2.2 Astlarından ve ilgili birimlerden gelen müşteri anket formlarında belirlenen öneri ve şikayetleri çözümlemek ve müşteri memnuniyeti sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır, eğitim ve denetimlerini yapar.
C.2.3 Müşterilerden gelen anket formlarındaki başarı durumunu düzenli aralıklarla ekibi ile paylaşır.
C.2.4 Müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli tüm eğitim ve denetimleri yapar.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D İş organizasyonu yapmak

(devamı var)

D.1 İş ortamının temizliğini yapmak D.1.1 Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde makine, el ve temizlik malzemesi kullanarak temizler.
D.1.2 Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde düzene sokar.
D.2 Kullanılacak makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak D.2.1 Basit arıza ve bakımları talimatlara uygun olarak yapar.
D.2.2 Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir.
D.3 İş kıyafetlerini giymek ve çalışanların giymesini sağlamak D.3.1 İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer.
D.3.2 Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder.
D.3.3 Kullanımına uygun biçimde kıyafetleri giyer ve giyilmesini sağlar.
D.4 Stok ve çalışma ortamındaki araç gereç ve malzemeyi kontrol etmek D.4.1 Stoktaki veya çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.
D.4.2 Tespit edilen eksik malzemeleri, tür, miktar vb. olarak ilgililere bildirir.
D.4.3 Temin edilen malzemeleri, tür, miktar,  kullanım tarihi,  siparişe göre kontrol eder.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D İş organizasyonu yapmak D.5 Temin edilen malzemelerin uygun koşullarda ve yerlerde saklanmasını sağlamak D.5.1 Saklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırır.
D.5.2 Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun yerlere yerleştirir.
D.5.3 Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde zarar vermeden dizer.
D.6 Astlar arasında işbölümü yapmak D.6.1 Astlar arasında niteliklerine, kapasitelerine ve işin özelliklerine göre iş bölümü yapar.
D.6.2 Astlarına yapacakları işi açıklar.
D.7 Astların yaptığı işleri kontrol etmek D.7.1 Astlarına verilen işlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılıp yapılmadığını takip eder.
D.7.2 Varsa hata ve eksiklikleri belirler ve geri bildirir.
D.7.3 Eksik ve hataların giderilmesini sağlar.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri

 

Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E Ölçümleri gerçekleştirmek E.1 Uygun alet veya ekipmanı seçmek E.1.1 Ölçüme ilişkin gereklilikleri ilgili dokümanlardan belirler.
E.1.2 İstenilen çıktıyı elde etmek için standart işletim prosedürlerine göre uygun alet veya ekipmanı seçer.
E.2 Ölçümleri yapmak E.2.1 Doğru ve uygun ölçme tekniği kullanarak ölçümleri gerçekleştirir.
E.2.2 Temel hesaplamaları kullanarak boyutları belirler veya gerektiği takdirde doğrular.
E.3 Ölçüm aletlerinin kalibrasyonunu takip etmek E.3.1 İmalatçıların spesifikasyonları veya standart işletim prosedürleri için rutin aletlerin bakım ve depolamasını yapar.
E.3.2 Aletlerin rutin ayarlamalarını yapar/yapılmasını sağlar.
E.4 Ölçümleri kaydetmek E.4.1 Gerektiği yerde ölçümleri düzgün bir şekilde kaydeder.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F Saat kasası bakım onarımını yapmak

(devamı var)

F.1 Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek F.1.1 Saat kasasının tipini, fonksiyonlarını, yapılışını ve bileşenlerini belirler.
F.1.2 Suya karşı dayanıklılığını tetkik etmek için, gerektiği şekilde onarım öncesi testler uygular.
F.1.3 Yazılı fiyat teklifi hazırlar ve müşteriye saat kasasının durumu hakkında bilgi verir ve bakım onarım süreci ile ilgili önerilerde bulunur.
F.1.4 Müşteri ile bakım onarım şartlarını doğrulayarak mutabakata varır.
F.1.5 Kol saatini müşteriden alır ve gerekli evrakları müşteriye iletir.
F.2 Servis için saat kasası ve bileşenlerini demonte etmek F.2.1 Bakım onarım için çalışma ortamını hazırlar.
F.2.2 Saat kasasını doğru şekilde açar.
F.2.3 Saat kasasını, alt-takımlarını ve bileşenlerini zarar vermeden, çizmeden veya parmak izi bırakmadan kaldırır.
F.2.4 Kasanın sızdırmaz contasının durumunu kontrol eder ve gerektiği takdirde değiştirir.
F.3 Saat kasasının, alt-takımlarını ve bileşenlerini onarıp yenilemek F.3.1 Saat kasasının alt-takımlarının ve bileşenlerinin durumunu kontrol eder.
F.3.2 Hatalı veya hasarlı ya da aşınmış saat kasalarının, alt-takımlarını ve bileşenlerini değiştirir.
F.3.3 Kasa ve bant bileşenlerini parlatmak ve damarlandırmak için uygun ortamı seçer.
F.3.4 Parlatma ve damarlandırma için kullanılan makine ve teçhizatı güvenli bir şekilde kurup işletir.
F.3.5 İşlemler sonunda saat kasasının durumunu ve temizliğini kontrol eder ve varsa kusur ve hataları düzeltir.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F Saat kasası bakım onarımını yapmak F.4 Saat kasası ve bant bileşenlerini yeniden monte etmek F.4.1 İmalatçının spesifikasyonları uyarınca saat kasası ve bant bileşenlerini yeniden monte edip ayarlar.
F.4.2 İmalatçının spesifikasyonları uyarınca kasanın alt-takımları ve bileşenleri de dahil, saat kasasını yağlar.
F.4.3 Alt-takımlar ve bileşenler dahil saat kasasının ve bandın güvenliğini, işleyişini ve çalışmasını kontrol eder.
F.4.4 Saat kasasının montaj denetimleri ve tedbirlerini uygular.
F.5 Kol saati koruyucuları için suya dayanıklılık testi gerçekleştirmek F.5.1 Saat kasasının suya dayanıklılık derecesini kontrol eder.
F.5.2 Suya dayanıklılık testi için gerekli ekipmanları belirler, testi gerçekleştirir ve sonuçları yorumlar.
F.5.3 Test sonuçları uyarınca bileşenleri ve sızdırmaz contaları gereken şekilde tamir eder ve gerekirse değiştirir.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G Mekanik saatlerin bakım onarımını gerçekleştirmek

(devamı var)

G.1 Servis şartlarını düzenlemek G.1.1 Mekanik saatin teknik özelliklerini inceler.
G.1.2 Doğru tolerans ve spesifikasyonları belirlemek için imalatçının teknik rehber bilgilerini tedarik eder.
G.1.3 Mekanik saatin teslimi sırasında gerekli evrakları düzenler.
G.1.4 Müşteriye fiyat konusunda önbilgi verir ve gerekli onayı alır.
G.2 Mekanik saatleri kontrol etmek G.2.1 İmalatçı toleransları ve prosedürleri uyarınca saat mekanizmalarını kontrol eder.
G.2.2 Bileşenlerin ve alt-takımların durumu ve işleyişi ile ilgili gözlemler yapar.
G.2.3 Parçalara ayırma ve montaj sürecinde hataları doğru değerlendirecek bir sıralamada bileşenleri ve alt-takımları kaldırır ve değiştirir.
G.2.4 Yağlama ihtiyacı olup olmadığını kontrol eder ve gerekirse yağlar.
G.3 Mekanik saatlerdeki hataları tespit etmek G.3.1 Yaptığı kontroller sonucunda uygun onarım prosedürlerini belirler.
G.3.2 Uygun teknikleri ve ekipmanları kullanarak zamanı doğru ölçme performansını analiz eder.
G.3.3 Hataları gidermek için değişimleri uygun bir sıralamada gerçekleştirir.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G Mekanik saatlerin bakım onarımını gerçekleştirmek G.4 Mekanik saatleri tamir edip ayarlamak G.4.1 Uygun el aletlerini seçer ve kullanır.
G.4.2 Kol saati makinelerinin parçalara ayrılması ve yeniden monte edilmesi işlemlerini standart sanayi prosedürleri ve imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir.
G.4.3 Alt-takımlara hassas düzeltmeleri yapar.
G.4.4 Alt-takımlara ve bileşenlere zarar vermeden veya çizmeden kaldırır, parçalara ayırır.
G.4.5 Uygun değişim bileşenlerini seçer ve parçaları değiştirir.
G.5 Saatin işleyişini ve performansını test edip ayarlamak G.5.1 Kol saati makinesinin ve alt-takımlarının işleyişini kontrol ederek doğrular.
G.5.2 İmalatçı spesifikasyonları uyarınca gereken şekilde ayarlama yapar.
G.5.3 Performansı doğrulamak için gereken şekilde testi tekrar eder.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
I Kuvars saatlerin bakım onarımını gerçekleştirmek

(devamı var)

I.1 Servis şartlarını düzenlemek I.1.1 Kuvars saatin teknik özelliklerini inceler.
I.1.2 Doğru tolerans ve spesifikasyonları belirlemek için imalatçının teknik rehber bilgilerini tedarik eder.
I.1.3 Kuvars saatin teslimi sırasında gerekli evrakları düzenler.
I.1.4 Müşteriye fiyat konusunda önbilgi verir ve gerekli onayı alır.
I.2 Saat bileşenlerini demonte etmek I.2.1 Kol saati koruyucularını doğru şekilde açıp kapatır.
I.2.2 Saat mekanizmasını ve bileşenleri zarar vermeden veya çizmeden kaldırır.
I.2.3 Kasanın su sızdırmaz contasının su test cihazında durumunu tetkik eder ve gerekirse değiştirir.
I.2.4 Saat kasası ve bantlarını gerektiği gibi temizler.
I.3  

Saat kasası ve saat makinesi bileşenlerinin bakım onarımını gerçekleştirmek

I.3.1 Saat kasasının ve saat mekanizmasının bileşenlerinin durumunu kontrol eder.
I.3.2 Hatalı veya yıpranmış bileşenleri değiştirir.
I.3.3 Bileşenleri ve parçaları temizler.

 

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
I Kuvars saatlerin bakım onarımını gerçekleştirmek I.4 Saat kasası ve saat makinesi bileşenlerini yeniden monte etmek ve test etmek

 

I.4.1 Saat kasası ve saat mekanizmasının bileşenlerini imalatçı tanımlamaları uyarınca yeniden monte eder.
I.4.2 Dişli çark takımı ve diğer bileşenlerin doğru monte edildiğini doğrular.
I.4.3 İmalatçı spesifikasyonları uyarınca doğru türde ve miktarda yağlama yapar.
I.4.4 Doğru montaj için gerekli önlemleri alarak alet ve ekipmanı düzgün şekilde kullanır.
I.4.5 İmalatçı spesifikasyonları uyarınca kol saatinin işleyişini tetkik edip doğrular.
I.4.6 Derece testi de dahil kol saatinin performansını kontrol eder ve gerektiği şekilde imalatçı spesifikasyonlarına göre ayarlar.
I.5 Su sızdırmazlık testini gerçekleştirmek I.5.1 Suya dayanıklılık testi için gerekli ekipmanları belirler, testi gerçekleştirir ve sonuçları yorumlar.
I.5.2 Test sonuçları uyarınca bileşenleri ve sızdırmaz contaları gereken şekilde tamir eder ve gerekirse değiştirir.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
J Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak J.1 Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak J.1.1 Makine, tezgah ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
J.1.2 Saat tamiri alanıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
J.2 Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek J.2.1 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
J.2.2 Saat tamir işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

 

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 1. Ağırşak çıkarıcı
 2. Asma freze
 3. Avometre
 4. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)
 5. Beş köşe takımı (asortiment)
 6. Bilgisayar
 7. Cam elyaf kalem fırça
 8. Çeşitli büyüteç / perdavsız (lup)
 9. Çeşitli delici matkap uçları
 10. Çeşitli sıyırma (el mandreni)
 11. Çift çeşitleri (pandül çifti, ağni manyetik çift, çalışma çifti)
 12. Darbeli kordon pim çıkaracağı
 13. Eğe takımı çeşitleri
 14. Fırça takımı (kıl, sert ve yumuşak)
 15. Gazlı el pürmüzü
 16. İspirto ocağı
 17. Kadran fırçası
 18. Kapak açma ve kapama aparatları
 19. Kapak contalarını yağlama silikon kutusu
 20. Kayış delik açma aparatı (döner matkaplı sistem)
 21. Kıl testeresi
 22. Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.)
 23. Koruma kapları
 24. Kumpas (dijital veya analog)
 25. Lehim cihazı
 26. Masa üstü aydınlatma
 27. Mengene çeşitleri
 28. Mıknatıs alma aleti
 29. Mika takma el aleti (cam takma presi)
 30. Mika takma ve çıkarma aleti (ahtapot)
 31. Minik delikli örs
 32. Miğfer taşları
 33. Montaj sehpaları
 34. Motorlu fırça-cila- (polisaj motoru)
 35. Oksit cam fırçası
 36. Parça tasnif kutuları
 37. Plastik uçlu çekiç
 38. Pompa
 39. Saat açma bıçağı
 40. Saat ayar makinesi
 41. Saat pilleri
 42. Saat temizleme makinesi
 43. Saat tornası
 44. Simülatör-otomatik mekanik saatler kurma aparatı
 45. Susta çıkarma-takma el aleti
 46. Temel el aletleri ( tornavida, kurbağacık, karga burun, pense, keski, çekiç takımı vb.)
 47. Temizleme kapları (cam)
 48. Temizleme macunu
 49. Test makinesi (hava ve sulu)
 50. Tornavida bileme aleti
 51. Ultrasonik saat temizleme aleti (kasa ve kordon için)
 52. Yağ çubuğu çeşitleri
 53. Yağdanlık
 54. Yelkovan akrep saniye çıkartma ve takma aleti
 55. Zımba takımı

3.3. Bilgi ve Beceriler

 1. Acil durum bilgisi
 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
 3. Bağlama aparatları bilgisi
 4. Çevre koruma yöntemleri bilgisi
 5. Ekip içinde çalışma becerisi
 6. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi
 7. El becerisi
 8. Geri dönüşümlü atık bilgisi
 9. Hijyen bilgisi
 10. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 11. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
 12. Kayıt tutma ve raporlama becerisi
 13. Meslek matematiği bilgisi
 14. Mesleki elektrik bilgisi
 15. Mesleki resim bilgi ve becerisi
 16. Mesleki terim bilgisi
 17. Meslekle ilgili mevzuat bilgisi
 18. Montaj bilgi ve becerisi
 19. Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi
 20. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi
 21. Ölçme ve kontrol bilgisi
 22. Sızdırmazlık test bilgisi
 23. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
 24. Standart ölçüler bilgisi
 25. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
 26. Ürün bilgisi
 27. Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4. Tutum ve Davranışlar

 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak
 2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak
 3. Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak
 4. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
 5. Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek
 6. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak
 7. Dikkatli ve titiz olmak
 8. Estetik görüşe sahip olmak
 9. Gerekli ve acil durumlarda donanım çalışmasını durdurmak
 10. İş disiplinine sahip olmak
 11. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
 12. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
 13. Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
 14. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak
 15. Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak
 16. Meslek ahlakına sahip olmak
 17. Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak
 18. Planlı ve organize olmak
 19. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
 20. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek
 21. Yetkisinde olmayan durumlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek